Nhứ tiêu đề, e cũng mới vào nghề, gặp e này, search tìm pan phím mà không thấy, có ace nào có làm qua xin giúp ak... tks:th_9:
chú ý: bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]