nokia x rơi nước sấy kỹ bật nguồn rung nhưng không lên màn hình xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]