máy bị lỗi vào chplay không tải được dữ liệu xin ae hướng dẫn hoặc có file tiếng việt cho e xin về đập cho e nó xem sao .thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]