chia sẽ anh em rom gặp kèo múc
Link Rom : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link flashtool : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- Giải nén FlashTools, và Nhấp chuột vào Flash_tool.exe
- Chọn các MT6582_Android_scatter.txt trong ROM
- Chờ tập tin được thêm vào Flash Công cụ
- Chọn tùy chọn-> USB Model, nhấp vào USB Mô hình
-> Chọn tùy chọn-> DownLoad All-DA> Speed-> tốc độ cao, bấm vào tốc độ cao
- Tắt điện thoại của bạn

- "Nhấn F9" hoặc "nếu ROM nâng cấp...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]