Rom Stock Lolipop 5.0.1 Lenovo A7-30HC Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ZIP install in recovery
File :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]