nhận máy vào camera thì thoát ra mới tháo ra giờ kẹp nguồn không lên mà nhảy liên tục ae ai gặp rồi xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]