E120L CHẠM NGUỒN KHÔNG NÓNG IC _ AE GỠ BỎ CON TRỞ NHƯ TRONG HÌNH.
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]