máy đang sài bản 12.0.1 bình thường remove sạch sẽ cài bản 12.3 trên win 7 báo nỗi trên [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]