Anh em giúp mình con S3 fake gần giống S3 zin 100%
Mình mở main ra và tìm trên mạng có ít thông tin về con này
Trên main có tem ghi
a117_mb_v3.2 SW:A117_V2.0_V03_20130510.tar.gz

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Anh em ai đã gặp qua xin giúp mình 1 vé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]