Info data

DEVICE ID: 0143EF9F
FLASH ID: "0015/0100000B"
LOADER VERSION: "MSM8936_14"
PHONE IMEI : 358140xxxxxxxx
MODEL (from GDFS): E2312
SOFTWARE VERSION: 1295-8614_26.1.B.2.129
CUSTOM VERSION: 1293-9370_R5A

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]