máy đang sống chạy lại phần mềm bằng phoenix,file 6300 tải trên mạng về.giờ chạy lại phiên bản cao nhất 7.30 cũng vẫn ngủ,lúc nhận drive,lúc không.Mong anh em giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]