Mình gặp 2 cây main zin nguyên bản đều bị bệnh này,nguồn chờ bình thường,chỉ hao nguồn nặng khi sử dụng.Cao nhân nào gặp Pan này xin chỉ giúp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]