như tiêu đề e raed file bằng tool gpg v3.5 ,read ra done nhưng không biết file nó lưu ở đâu mong ae giúp đỡ thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]