Tình hình có con máy e loay hoay fix lỗi giờ lỗi roài.
a e ai có G4 LS991 e nhờ dump giúp e mấy file này với ạ
A e root máy xong dump giúp e với
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/backup.img bs=1024 count=2097152
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/backup2.img bs=1024 count=524288
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/mmcblk0 bs=512 count=100000
dump giúp e xong nén rar lại rồi úp lên giúp e, e cám ơn nhiều [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]