mình có con 1280 của khách trước rơi nước đã vệ sinh làm lên dùng bình thường , được vài ngày tự nhiên chập , kẹp dòng kiểm tra nóng cuộn dây màu đỏ như trong hình . đã thay thế , đóng lại u , cách ly hết bộ phận đèn không được . Cần A E giúp đỡ.[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]