Info: Unlock Sony Xperia Z1 f SO-02f OK

Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8974_LA1.0_74"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 03B6C769
FLASH ID: "0011/01000010"
LOADER VERSION: "LOADER_RELEASE_MSM8974_32_AID_4"
PHONE IMEI : 35793105xxxxxx
MODEL (from GDFS): SO-02F
SOFTWARE VERSION: 1275-8904_14.1.H.2.119
CUSTOM VERSION: 1279-7650_R10A
FILESYSTEM VERSION: DCM-LTE_14.1.H.2.119
Network LOCK : 44010-* [ 0/255...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]