Tình hình đang gặp cây ADR6350 khởi động vào cwm recovery đã nạp rom .zip không hết. Máy s-on. Cidnum :vzd 001, ai có file ruu em này hoặc có giải pháp nào giúp em với ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]