- Kèo chiều mưa [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]target reported max download size of 1862270976 bytes
sending 'splash' (6075 KB)...
OKAY [ 0.210s]
writing 'splash'...
OKAY [ 0.204s]
finished. total time: 0.414s
target reported max download size of 1862270976 bytes
erasing 'cda'...
OKAY [ 0.141s]
sending 'cda' (6980 KB)...
OKAY [ 0.228s]
writing 'cda'...
OKAY [ 0.274s]
finished. total time: 0.648s
target reported max download size of 1862270976 bytes
sending 'boot'...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]