Thông tin Rom Stock​
Model: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name: GALAXY S Duos
Country: China
Version: Android 4.0.4
Changelist: 1251450
Build date: Wed, 28 Aug 2013 04:52:17 +0000
Product Code: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA: S7568ZMAMH2
CSC: S7568CHMAMH2
MODEM: S7568ZMMH2...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]