Thông Tin Galaxy Note 2 SCH-N719 Tiếng Việt + CH Play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock ổn Định ít Hao Pin
Cài CH Play Galaxy Note 2 N719 Mật Định Không...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]