Info data: Unlock Sony Xperia T3 hết lần nhập code

ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 038C2360
FLASH ID: "0011/01000000"
LOADER VERSION: "LOADER_RELEASE_MSM8X26_31_AID_4"
PHONE IMEI : 35480xxxxxxxxx
MODEL (from GDFS): D5106
SOFTWARE VERSION: 1280-7649_18.1.A.2.25
CUSTOM VERSION: 1286-9816_R16B
FILESYSTEM VERSION: AMERICAS-LTE_18.1.A.2.25
Network LOCK : 302610-* [ 10/10 ]
Network LOCK : 302880-* [...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]