Rom Stock Kikat 4.4.2 LENOVO A3300-HV
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Flash qua SP Flashtool
File :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]