Mã:
LG LG-F240L
APQ8064T 1.8V
Scan CPU failed(-100)
LG LG-F240L
APQ8064T 1.8V
Scan CPU failed(-100)
LG LG-F240L
APQ8064T 1.8V
qualcomm.tap,pos:0,IRLength:4,DeviceID:0x4F1F0F0F
qualcomm.tap,pos:1,IRLength:11,DeviceID:0x207150E1
EmbeddedICE ver:7.
FlashID:0x3332473911010030,SubFlashID:0x24DF104834 00CECF
BlockSize:512
PageSize:512
Density:32768MB
Actual Density:0x747C00000
Writing MBR...
100%
MBR restored.
Writing SBL1100%
SBL1 restored.
Writing SBL2100%
SBL2 restored.
Writing SBL3...
100%
SBL3...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]