máy hao pin, e kẹp dòng hao nguồn trước 0.02ap ,bật nguồn k thấy nhúc nhíc, lúc đầu lắp pin vẫn lên giờ pin k lên , kẹp dòng cũng k lên, không nhận usb, ai làm qua xin giúp với

- - - Updated - - -

atf flash lại done nhưng ime ? . nản quá ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]