nhận galaxy v bi liet cam ứng trên main.e đã thay cảm ứng khác không dược.ae ai có sơ đồ hoặc có giải pháp chỉ cho mình .hoạc biết ic cảm ưng ở vị trí nào chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]