Máy chết chip Wifi active bằng Itunes báo lỗi sự cố. Bác nào đã gặp qua giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]