Unlock, cài tiếng việt Samsung Galaxy S4 mini i9195i ok

Mã:
Operation: Unlock
Selected model: GT-I9195I
Selected port: COM353 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 22.9

Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: GT-I9195I
Android version: 4.4.4
Product code: GT-I9195ZKIDBT
Phone version: I9195IXXU1AOD2
PDA version: I9195IXXU1AOE1
CSC version: I9195IDBT1AOE1
CSC country code: Germany
CSC sales code: DBT
HW version: MP 0.300
Phone S/N: R58G71QJZJK
Modem board: MSM8916...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]