Việt hóa Samsung Note 3 AT&T 5.0 ok
Cài trên nền Stock N900A OC1 ổn định
Hard reset ko mất tiếng việt
Không cá nhân hóa
Xóa bỏ ứng dụng nhà mạng AT&T
Xóa bỏ Knox cho đỡ phiền hà

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]