em có con ip5s restore bị báo lỏi 1669.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]