như tiêu đề em đã up rom lại rồi mà vẫn k được vào cửa hàng thì nó bảo là cửa hàng đã dừng xin a e giúp e với thank a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]