Mã:
bootloader) version: 0.5
bootloader) version-bootloader: 1.61.0000
bootloader) version-baseband: 4T.35.3218.16
bootloader) version-cpld: None
bootloader) version-microp: None
bootloader) version-main: 7.21.707.135
bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
bootloader) serialno: HT37WW900163
bootloader) imei: 3563760501xxxxx
bootloader) meid: 00000000000000
bootloader) product: m7_u
bootloader) platform: HBOOT-8064
bootloader) modelid: PN0711000
bootloader) cidnum: HTC__044
bootloader)...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]