Sửa lỗi mất sóng LG G Flex au KDDI L23 OK

Mã:
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM32
Selected model: L23
Reading info...
Model ID: LGL23
IMEI: 358380-05-05xxxxx
Android version: 4.2.2
Battery level: 71%
Trying to enable Diagnostics ports...
Initializing ADB...OK
Waiting for phone...OK
Diagnostics ports are enbled!
Switching to Serial Port...
Failed!
Trying to enable Diagnostics ports...
Initializing ADB...OK
Waiting for phone...OK
Checking root access...
Initializing ADB...OK
Waiting...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]