nhận máy nge khách nói làm rớt giờ chỉ lên tao xong là xanh màn hình khởi đọng lại restor lỗi 2002
chứa dám đụng tới
ae làm qua cho chỉ giúp dùm ko khéo lại đen thui khổ thân em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]