e nhận ip4 mất mảnh sắt tiếp xúc wifi với main.. e câu chân đó ra mas
nhưng wifi vẫn kém..không biết có ảnh hưởng gì đến mấy con tụ không ạ!
help

Chú ý : bài post sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]