Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM32
Selected model: D500
Reading info...
Model ID: LGD500-00-D50010h-TMO-US-NOV-18-20130
IMEI:
Android version:
Battery level: 56%
Mode: Normal
Firmware compiled date: Nov 5 2013
Firmware compiled time: 09:37:06
Firmware released date: Nov 5 2013
Firmware released time: 09:37:06
SW Version: D500Z00
IMEI: 013658-00-39xxxxx
SPC: 000000
Unlocking...
Initializing ADB...OK
Waiting for phone...OK
Checking root access...
Initializing...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]