1- Superboot: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Xong bước đầu tiên này bạn đã có Icon Super User
2- Renocvery: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Xong bước này bạn cần tháo Pin và khởi động lại máy ( Chỉ có thể Up được Rom khi hoàn thành bước này)
3- Download một bản Rom dành cho máy V8401- U8100 là có thể bắt đầu...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]