HTC One Mini 2 (HTC mem_ul) s-off ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Sending oem writesecureflag 0
... (bootloader) SecuritySDInit: counter = 3
(bootloader) memul_init_sd, SD card already power on
(bootloader) memul_init_sd, SD card io already power on
(bootloader) sdhw_7xxx_open: id=0
(bootloader) clock_update_cfg_sd is done
(bootloader) sd clock set done
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]