[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

ip4 a đã làm chán chê hết rồi, hôm này bị cây này nó hành cho vài tiếng đồng hồ nên mình mang lên đây để ae có gặp thì đỡ mất thời gian. band mất đèn ae lưu ý chú lính nhỏ này, nhỏ mà có vỏ, đã tưng lên rồi thì làm cỡ mấy cung ko lên đèn.

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]