máy em có icloud lại đạt ma goi hạn em đa dùng ibackupbot khi dán 2 cái key vào trang [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] mà no ok nó báo là wronginput


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]