HTC One M9 Sprint (htc_himawhl) S-off + Unlock sim ok
Reading information...

Using Fastboot mode...

Reading common information

(bootloader) kernel: lk

(bootloader) product: htc_himawhl

(bootloader) version: 1.0

(bootloader) imei: 990005---2175

(bootloader) version-main: 1.32.651.17

(bootloader) boot-mode: download

(bootloader) version-bootloader: 1.0.0.0000

(bootloader) mid: 0PJA20000

(bootloader) cid: 11111111

Execution time is...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]