Việt hóa trên nền V30J
- Fix sms
- Xóa app Hàn
- Không để thông tin cá nhân hóa (anh em khỏi phải edit)
- Quên chưa fix bàn phím Hàn xẻng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Up rom
- Up rom gốc V30J kdz (bắt buộc)
- Root máy
- Tải rom
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...
về giải nén bỏ file system.img vào thẻ nhớ
- Chạy file tv_v30j.bat chờ nó báo khởi động lại máy là lượm lúa

Nếu anh em muốn fix 2 đồng hồ thì tải file settings.db
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] chép...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]