2 ÔNG CỤ SAM GT-I8262 VÀ I9300 đi nhậu về chung xe MẤT BOOT

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
CẤP CỨU XONG - 2 ỔNG ĐANG HỒI SỨC !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bùa phép của em ở đây - rõ như ban ngày nha anh em - ai k rõ inbox...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]