HTC One M9 (htc_himauhl) s-off + unlock bootloader ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]C:\adb>cmd
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\adb>fastboot getvar all
INFOkernel: lk
INFOproduct: htc_himauhl
INFOversion: 1.0
INFOimei: 35722---6934
INFOversion-main: 2.11.425.7
INFOboot-mode: download
INFOversion-baseband: 01.04_U11440601_71.02.50709G_F
INFOversion-bootloader: 1.0.0.0000...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]