--> Nhận dò Phone Code cho những máy quên pass hay máy bị khóa từ xa.
--> Sữa lổi "iPhone Disable"
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]