Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G925T
Android version: 5.1.1
Product code: SM-G925TZDETMB
Phone version: G925TUVU2COF8
PDA version: G925TUVU2COF8
CSC version: G925TTMB2COF8
CSC country code: USA
CSC sales code: TMB
HW version: REV0.2
Phone S/N: R58G525K59M
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150528
IMEI:
Checking Super user right... true
Initializating zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Reading nv data... OK
Checking NV data... OK
Calculating... OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]