LG Optimus G F180L treo logo flash rom ok​


Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 1.7.2
--------------------------------------------------------------------------------
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM80
Selected model: F180L
Searching Diagnostic Ports...OK
Reading info...OK
Mode: Emergency
Model ID: BS/J1U/1
SW version: LGF180LAT-00-V30b-LGU-KR-MAY-09-2014+0
Product ID: PT01S121222004329
IMEI: 354282-05-212680-8
Opening...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]