Nhận máy trong tình trạng bật nguồn nhảy vào màn hình hồng,không vào được download mode,cáp P999 chịu thua và báo lỗi:

DBI Err Fatal!
DemiGod Crash Handler : DBI ERR Fatal!
Board Rev.:1.0
Ram dump mode.
Option : SD card ram dump mode
Push below files to sdcard before test.
rdcookie.txt ,rtcookie.txt

Please do following action.
1)Ram dump Mode. Please connect USB.
2) Get the ram dump image using QPST Configuration.
3) If sdcard ram dump...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]