ace nào chuyên mềm xin HD em cái này với
sao mỗi lần em chạy mấy cây DCT4 hay báo lỗi như thế này vậy
em cũng che chân VPP lại rồi,và chạy lên bản cao nhất vẫn bị
em chạy bằng HWK Nbox
nhờ cao nhất chỉ giáo
Trích dẫn:

1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rh-93] [2.3.0.3]2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00EC2268,Sam K8S3215ETE
Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.79.0
Rebooting Mobile
Set Security Ok, Time: 00:00
Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:04
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rm-305] [2.3.0.3]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0001327E,Amd 29NS128P
Algorithm: u3_amd.fia, Ver: 4.79.0
Rebooting Mobile
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, C3 D3 5
Cannot Detect Mobile Brand
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rm-305] [2.3.0.3]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0001327E,Amd 29NS128P
Algorithm: u3_amd.fia, Ver: 4.79.0
Algorithm Ok, MSID: 84B8831741BDFCC2D225B9F98B
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00991DA3-A9000000
Encoded FAID: D346066D-D37F35EB-FB410753
IMAGE: rm305_06.000
Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x01010000-0x0179FFFF Erased, Time: 00:36
Area3: 0x017A0000-0x017EFFFF Erased, Time: 00:02
Area4: 0x01F00000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:05
MCU Flashing Completed, Time: 00:48
IMAGE: rm3050_nai6.00mq
Area1: 0x01760000-0x0179FFFF Erased, Time: 00:01
CNT Flashing Completed, Time: 00:04
Extracting Contents Package ...
Init Local Mode Failed
Contents Package Extracting Failed:
Process Failed, Repowering Mobile
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, C3 D3 5
Cannot Detect Mobile Brand
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rm-305] [2.3.0.3]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0001327E,Amd 29NS128P
Algorithm: u3_amd.fia, Ver: 4.79.0
Algorithm Ok, MSID: 84B8831741BDFCC2D225B9F98B
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00991DA3-A9000000
Encoded FAID: D346066D-D37F35EB-FB410753
IMAGE: rm305_06.000
Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x01010000-0x0179FFFF Erased, Time: 00:36
Area3: 0x017A0000-0x017EFFFF Erased, Time: 00:01
Area4: 0x01F00000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:05
MCU Flashing Completed, Time: 00:48
IMAGE: rm3050_nai6.00mq
Area1: 0x01760000-0x0179FFFF Erased, Time: 00:01
CNT Flashing Completed, Time: 00:04
Extracting Contents Package ...
Init Local Mode Failed
Contents Package Extracting Failed:
Process Failed, Repowering Mobile[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]