Tab Onda V971 up rom gốc 4.0.3 Tiếng Việt ok


Onda V971 Dual Core 1.5GHz Android Tablet PC WIFI HD 2160P Dual Camera 16GB
Click to expand...

******
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
--
current pc version is: xp
-----importUpgradeFile-----filenameE:\tab__trung quoc\Onda V971-ok\V971D_v1.5.5\Resource.V971D_v1.5.5.zip
[15:05:40]: ---------call System reinstall driver------------
[T 5][15:16:03]: load spl ...
[T 5][15:16:05]: load uboot...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]