do mất ae vào giúp mình với nhận cây Lumia 630 mất sóng do qua tay thự khác sửa rồi mình do mất áp mong ae vào giúp thank trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]